OBJEDNÁVKA: Aktuálne číslo / Predplatné

Vpíšte Vaše meno.
Vpíšte Vaše priezvisko.
Vpíšte Vašu ulicu.
Vpíšte Vaše číslo domu.
Vpíšte Váš e-mail.
Vpíšte Váš telefón.
Vyberte si predplatné na obdobie.
V prípade potreby nám odošlite poznámku k Vašej objednávke.
Zaškrtnutím boxíku súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými na pravej strane formuláru.
CAPTCHA
Odpíšte kód z obrázku
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO ČASOPISU TRENDY BÝVANIE

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu  medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.
 Týmto sa objednávka považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000  Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Vašu objednávku môžete zrušiť:

Storno objednávky
 Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a  len v prvý deň od objednania  produktu.  Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to písomnou formou. Náklady na vrátenie produktu znáša objednávateľ.
Produkt nesmie byť poškodený
Produkt sa nevracia na dobierku. Produkt zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností objednávateľa  spoločnosť TRENDY media s.r.o. vráti objednávateľovi uhradenú sumu za produkt  vopred dohodnutým spôsobom späť na účet, resp. poštovou poukážkou. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 CENA, PLATBA
Cena predplatného, resp. cena  predplatného predchádzajúcich vydaní je  stanovená  cenníkom  spoločnosti TRENDY media s.r.o. Tieto ceny  môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. TRENDY media s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien partnerov a pod. Platba  môže byť uskutočnená formou:

 • bankového prevodu, resp. priameho vkladu na účet:  Tatrabanka –  č. účtu: 2920868565/1100

 
 
DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY
Objednaný tovar vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou na Vami zvolenú dodaciu adresu. V prípade rôznej fakturačnej a dodacej adresy daňový doklad odošleme na fakturačnú adresu.
Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia môžete upresniť telefonicky na infolinke 043/4212811 alebo mailom na predplatne@trendybyvanie.sk
 
Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru v zmysle objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Tovar odosielame do 48 hod. odo dňa prijatia úhrady objednávateľom pokiaľ je tovar na sklade
 • pokiaľ tovar nie je na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní od centrálnych dodávateľov

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo pod vplyvom nepredvídateľných prekážok

 POŠTOVNÉ A BALNÉ
Poštovné a balné pri objednávke tovaru spoločnosti TRENDY media, s.r.o., je účtované na základe aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty, a.s., pre jednotlivé tituly podľa ich hmotnosti.
 Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky na čísle 043/4212811 v pracovných dňoch od 8.00–16.00 hod a e-mailom na adrese predplatne@trendybyvanie.sk
 • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
 • predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia
 • pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar
 • záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta

 Záverečné ustanovenia
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené obchodnými podmienkami spoločnosti TRENDY media, s.r.o. ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 26. 10. 2013.

 

Magazín Trendy bývanie je dynamický magazín, ktorý vás prostredníctvom exkluzívnych fotografií a pútavého obsahu pripraveného v spolupráci s erudovanými odborníkmi prevedie nadčasovým interiérovým dizajnom, svetovou i domácou architektúrou, ekologickým bývaním, najnovšími stavebnými technológiami a najhorúcejšími trendmi.

Buďte neustále informovaní a objednajte si aktuálne vydanie, ročné predplatné, jeho elektronickú verziu alebo si zaobstarajte staršie čísla za zvýhodnenú cenu!