Hotel Color

5 PRINCÍPOV INTERIÉROVÉHO DIZAJNU - RYTMUS A JEDNOTA

28.07.2018 │Aby bol výsledný vzhľad interiéru po vizuálnej i kompozičnej stránke uspokojivý, usporiadanie jednotlivých prvkov v priestore by malo podliehať základným pravidlám, ktoré dizajnéri zhrnuli do niekoľkých princípov interiérového dizajnu. Ide o spôsoby, akým sa jednotlivé prvky použijú, usporiadajú a zorganizujú pre dosiahnutie vyváženého interiéru. V predošlých dieloch článku o princípoch dizajnu sme si predstavili princípy proporcionality, čiže dosiahnutie vizuálnej rovnováhy prostredníctvom správneho rozloženia objektov v miestnosti, priestor a ako ho definovať a fókus čiže dôraz a ako ho vniesť do interiéru. V poslednom dieli článku vám popíšeme pravidlá rytmu a jednoty, ktoré si na prvý pohľad môžu odporovať, ale opak je pravdou. 

4 RYTMUS

V správne zariadenom interiéri by malo byť naše oko schopné plynule zaregistrovať celú miestnosť bez akýchkoľvek rušivých elementov vďaka súvislému vizuálnemu toku označovanému ako rytmus alebo kontinuita. Ide o princíp dizajnu, ktorý vytvára pohyb a naznačuje smerovanie medzi rôznymi časťami interiéru prostredníctvom pravidelného opakovania línií, tvarov, farieb alebo vzorov. Rytmus odkazuje na spôsob ako využitím dizajnérskych prvkov možno vytvoriť obraz a pocit pravidelného pohybu s vizuálnym tempom alebo tlkotom. Opakované prvky a priestor medzi nimi vytvárajú vzory, ktoré spracovávame ako rytmus. To pomáha dať kompozícii vizuálnu harmóniu.

Rytmus možno dosiahnuť:

opakovaním (opakovanie niektoré prvku z kompozície: línia, farba, štruktúra, vzor, rozmer, svetlo, proporcia...)
striedaním (striedanie dvoch alebo viacerých prvkov podľa pravidelného vzoru: ABCABC, ABBABB alebo ABAAAABA)
stupňovaním (odstupňovanie farieb, usporiadanie podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie...)

5 JEDNOTA/ SÚDRŽNOSŤ

Dizajn je videný ako celok a sumár všetkých častí, preto každá položka vo vašej domácnosti by mala prispievať k pozitívnemu pojatiu interiéru. Keď všetky prvky interiéru majú jasný vzájomný vizuálny vzťah a spoločne pracujú na vytvorení harmonického celku, hovoríme o dosiahnutí jednoty. Dizajnéri využívajú tento princíp na vytvorenie súdržnej kompozície, v ktorej sú jednotlivé objekty vzájomne prepojené, vyrovnané a organizované, výsledkom čoho je harmónia, integrita a celistvosť priestoru.

Spôsoby, ako dosiahnuť jednotu:
Usporiadanie (prvky kompozície sú zoradené, usporiadané v skupine) • Podobnosť (opakovanie farieb, tvarov, textúr s podobným znakom či charakterom, ktorý vytvára ich vzájomný vizuálny vzťah)
Príbuznosť (založená na zoskupovaní blízkych, príbuzných prvkov)
Opakovanie (zjednocuje dizajn - akýkoľvek prvok sa môže opakovať - tvary, farby, textúry, uhol, smer, veľkosť)
Pokračovanie (kontinuálnosť od jedného prvku k druhému - línia, hrana, krivka, smer)
Prekrývanie (vytváranie vzťahu medzi rôznymi prvkami kompozície)

 

 

↑ Jedálenská zóna s využitím rytmu striedania stoličiek podľa vzoru AABB verzus BBAA. Dizajnérka uplatnila pri návrhu tiež pravidlo tretín, a to pri delení stola a kvetinovej dekorácii. Retro atmosféru evokujú plastové stoličky od dánskeho dizajnéra Vernera Pantona (1926 - 1998) a tiež bufet spolu s predeľovacou stenou typickou pre toto obdobie. Dvere a symetricky zavesené svietidlá štýlovo dopĺňajú túto nadčasovú kompozíciu.

↑ Priestor ako celok. Usporiadanie interiéru do štyroch zón, kde v každej z nich sú dodržané princípy interiérového dizajnu. Nachádzame tu horizontálne línie medzi obývačkovými časťami podporujúce kontinuitu priestoru. Plynulé prepojenie zabezpečuje koberec. Opakovanie farieb, textúr aj materiálov zas vytvára jednotu kompozície.

1. ČASŤ - PRINCÍP PROPORCIONALITY
2. ČASŤ - PRINCÍPY PRIESTORU A FÓKUSU

AUTOR: PG v spolupráci s Renatov Botev
FOTO: HERMAN MILLER, HOLLEX, KNOLL, NULL, ARCHÍV FIRIEM A REDAKCIE VIZUALIZÁCIE RENÁTA BOTEV